Egészségfejlesztési segítő – OKJ 32 720 01

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező képes
- Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani.
- Felismeri a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, képes egyszerű problématérképet készíteni.
- Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadály-mentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében.
- Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában.
- Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével.
– Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismeri a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat.
– Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítja.
– Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során.
– Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a szakemberekkel.
– Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújt a hozzátartozóknak.
- Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyel a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is.
– Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elveszté-séből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni.
– Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára.
- Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segít a családnak azok elhárításában.
- Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt.
- Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein.
 – Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét.
- Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket.
- Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában.
- Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek).
- Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fi-zikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására.
- Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében.
- Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni.

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3339 Egyéb, humánegészségügy Egészségfejlesztési segítő